There is no translation available.

W celu rozbudowy i modernizacji publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę Gmina Zembrzyce obecnie realizuje inwestycje pn.: „Budowa zbiornika wody czystej wraz z kompletnym wyposażeniem w miejscowości Zembrzyce”. Przedmiotem inwestycji jest budowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" zbiornika wody pitnej jako obiektu nadziemnego o pojemności czynnej V=500 m3.
W zakres inwestycji wchodzi budowa zbiornika wody czystej, jednokomorowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągowymi i energetycznymi – sterowniczymi, a także budowa instalacji zewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych, sterowniczych. Ponadto prace obejmują budowę uzbrojenia instalacji zewnętrznych wodociągowych i rozbiórkę istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowanym obiektami.

Wartość umowy wynosi 1.473.540,00 zł, a jej umowny termin zakończenia to maj 2024 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego funduszu Polski Ład w kwocie 1.425.000 zł.

W ramach zawartej umowy wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego obiektu wraz z wszelkimi instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi dla jego prawidłowego funkcjonowania, opisanymi w treści programu funkcjonalno – użytkowego lub wynikłymi bezpośrednio z prowadzonych prac projektowych, uzyskania do projektu budowlanego niezbędnych warunków, opinii i decyzji wymaganych prawem (w tym decyzji pozwolenia wodnoprawnego) oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, obsługę geodezyjną, obsługę geologiczną, wykonanie robot budowlanych i montażowych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów, dostawę materiałów na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów, przeprowadzenie wymaganych prób i badań (w tym szczelności zbiornika), wykonanie instrukcji obsługi, bhp i p.poż. niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanego i wykonanego obiektu budowlanego, wyposażenie obiektów w sprzęt ochrony bhp, pełnienie nadzoru autorskiego, opracowanie programu rozruchu oraz programu szkoleń, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zbiornik na wodę będzie kluczowym elementem, obok wybudowanej stacji uzdatniania wody, dzięki któremu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach będzie mógł zapewnić wystarczającą ilość dobrej jakości wody pitnej.

zbiornik wodny