There is no translation available.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 328 ze zm.) organ regulacyjny (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) ocenia projekt taryfy oraz uzasadnienie pod względem zgodności z  przepisami ww. ustawy oraz analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz weryfikuje koszty, pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy jest pozytywny, organ regulacyjny zatwierdza taryfę w drodze decyzji.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Krakowie wydał, po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Zembrzycach, decyzję KR.RZT.70.16.2022 w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zembrzyce na okres 3 lat. Decyzja do pobrania poniżej:

pdfDecyzja KR.RZT.70.16.20222.4 MB