There is no translation available.

 obraz 1 herb min

 obraz 2 flaga min

W polu czerwonym herb Kościesza (w słup srebrna rogacina rozdarta i przekrzyżowana), po lewej runo srebrne a miedzy nimi złoty ostrzew w słup z pięcioma sękami, nad nim krzyż maltański srebrny.

Pochodzenie symboli

Tuż przed śmiercią w roku 1530 (31) Jan Zembrzycki ufundował drewniany kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela, który w roku 1533 erygował jako kościół parafialny biskup krakowski Piotr Tomicki. Od tego czasu do zembrzyckiej parafii należała Sucha, Stryszawa, Tarnawa i Marcówka. W roku 1663 kościół ten został rozbudowany i w prawie niezmienionym stanie przetrwał on do roku 1911. Parafia zembrzycka nadal nosi to wezwanie. Nie wiadomo jak długo Zembrzyccy byli właścicielami Zembrzyc i okolicznych dóbr, być może były to dwa lub trzy pokolenia, ale niewątpliwie byli ich dobrodziejami. Z tego też powodu ich rodowy herb Kosciesza umieszczony został na Herbie Gminy.

Karczowanie górskich lasów w rejonie Zembrzyc rozpoczęło się jeszcze w średniowieczu, ale na masową skalę miało ono miejsce tuż po włączeniu na przełomie XVI i XVII wieku okolicznych wiosek w skład „państwa suskiego” utworzonego przez Komorowskich. Drewno z wyrębu spławiano rzekami Skawa i Wisłą do Krakowa i innych nadwiślańskich miast. Karczunkiem i spławaniem drewna w początkowym okresie zajmowali się drwale i flisacy wołowscy. Z inicjatywy Komorowskich powstały liczne tartaki, traki, stolarnie i inne przedsięwzięcia związane z obróbką i przetwórstwem drewna m.in. gonciarnie, smolarnie i węglanie. Tartaki i inne przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem i obróbką drewna funkcjonują do dnia dzisiejszego m.in. w Tarnawie Górnej i Dolnej. Stąd w herbie gminy Zembrzyce ostrzew słoty, czyli bal drewna.

Wraz z przybyciem w rejon Zembrzyc, głównie do Tarnawy górnej iDolnej pasterskiej ludności wołoskiej, rozwinęła się na masową skalę hodowla owiec oraz w mniejszym stopniu – bydła. W miejscowościach położonych w dolinach, m.in. w Zembrzycach, Śleszowicach i Tarnawie Dolnej rozwinęło się zarówno przetwórstwo wełny jak i skór (garbarstwo), a w ślad za tym pojawiły się rzemiosła specjalizujące się w przetwarzaniu i obróbce tych półproduktów tj. szewcy, rymarze, kaletnicy, paśnicy (wytwórcy pasów), siodlarze i kuśnierze. Jednak na przemysłową skalę garbarstwo w tych stronach rozwinęło się w XIX wieku, funkcjonowało przez cały wiek XXI i nadal jest obecne w Zembrzycach i okolicznych wioskach. Przeprowadzenie obok Zembrzyc w latach 80-tych XIX linii kolejowej oraz funkcjonowanie w Zembrzycach kilkunastu pracowni rzemieślniczych zajmujących się przetwórstwem skór, w znacznym stopniu przyczyniło się do wybudowania w tej miejscowości dużej garbarni. Wszystko to sprawiło, że Zembrzyce przekształcone zostały w końcu XIX wieku przez władze austriackie w ośrodek administracyjny, a także handlowo-usługowy tzw. „marktflecken” czyli miasteczko, które posiadało (i posiada) mały rynek oraz kilka ulic, a znaczna część mieszkańców do tej pory utrzymuje się z zajęć pozarolniczych. Ponad to w Zembrzycach funkcjonuje do dnia dzisiejszego powstały w okresie międzywojennym klub sportowy, który nosi nazwę Garbarz Zembrzyce. Uwarunkowania te stały się ważną przesłanką umieszczenia w herbie Gminy symbolu garbarstwa, czyli wyprawianej skóry (runa).

Znajdujący się w głowie tarczy srebrny krzyż maltański występuje na pieczęci jednowioskowej gminy Tarnawa Dolna. Pieczęć ta przykładana była do dokumentów wiejskich w Tarnawie Dolnej co najmniej od początku XX wieku do lat trzydziestych tegoż wieku. Pochodzenie krzyża maltańskiego (joannitów) jako znaku napieczętnego Tarnawy Dolnej nie jest jasne. Być może wiąże się z patronem kościoła w Zembrzycach – św. Janem Chrzcicielem, który był patronem zakonu joannitów ?

Uzasadnienie barw: czerwień jest barwą królewską (Boskiego Pomazańca) a także symbolem Syna Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia i żarliwości. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla – jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Barwy te występują w herbie woj. Małopolskiego oraz powiatu suskiego, do którego należy gmina Zembrzyce.

 

Ustanowienie herbu Gminy Zembrzyce nastąpiło na mocy Uchwały Nr XIV–112/08 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Zembrzyce.

(pdfPlik do pobrania – Uchwała Nr XIV-112/08143.72 KB)

Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Zembrzyce określa Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV–112/08 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Zembrzyce, który stanowi:

 

Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Zembrzyce

§1

Herb jest głównym elementem pieczęci oraz pozostałych symboli samorządowych: flagi, banneru, chorągwi, sztandaru, proporca i łańcucha Wójta.

§2

Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy Zembrzyce mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

§3

 1. Herbu Gminy Zembrzyce używają:
 1. Rada Gminy
 2. Wójt Gminy
 3. Urząd Gminy
 4. Jednostki organizacyjne Gminy oraz Ochotnicze Straże Pożarne do celów związanych z realizacją zadań statutowych.

§4

Herb Gminy jako symbol i znak tożsamości może być wykorzystany:

 1. na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów Gminy, jej jednostek organizacyjnych;
 2. w sali ślubów;
 3. na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Wójta Gminy oraz za jego zgodą;
 4. na blankietach korespondencyjnych i wizytówkach Rady Gminy Zembrzyce;
 5. w publikacjach i biuletynach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych
 6. na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy;
 7. na urzędowych słupach i tablicach usytuowanych w gminie;
 8. w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy

§5

W czasie świąt narodowych flagę podnosi się obok flagi państwowej, wojewódzkiej, powiatowej zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach. Dotyczy to budynku będącego siedzibą władz gminnych, jednostek organizacyjnych i straży w gminie.

§6

Flaga może być używana podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

§7

Banner powinien być eksponowany w gabinecie Wójta Gminy i w Sali posiedzeń Rady Gminy.

§8

 1. Wizerunek herbu Gminy oraz flagi mogą być używane przez inne podmioty do celów komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy Zembrzyce.
 2. Wójt prowadzi ewidencję podmiotów , którym wyraził zgodę na używanie herbu Gminy.