There is no translation available.

Gmina Zembrzyce położona jest w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w dolinie rzeki Skawy i Paleczki, oraz potoku Tarnawka w obrębie 2 jednostek fizyczno-geograficznych Beskidów Zachodnich.

Historia

Beskid Mały – to fragment południowo-wschodni stromego stoku kulminacji Leskowca (918 m n.p.m.) stanowiącego najwyższe, kończące wschodnie wzniesienie Beskidu Małego.
U podnóża stoku, w strefie przejściowej Beskidu Średniego: strefa podmokłości stałych (wieś Tarnawa Górna).

Beskid Średni – wzniesienia obejmują centralną i wschodnią część Gminy, stanowią zewnętrzną krawędź płaszczowiny magurskiej nasuniętej na utwory płaszczowiny śląskiej.
Wzniesienia przebiegają równoleżnikowo – na zachód od doliny Skawy w pasmach: Tarnawskiej Góry i fragment pasma Żurawnicy rozdzielone doliną potoku Tarnawka; na wschód
fragmenty pasma Chełmu i Koskowej Góry rozdzielone doliną Rzeki Paleczka. Grzbiety głównych pasm płaskie, wąskie, ze słabo zaznaczonymi kulminacjami (500–600 m n.p.m)
opadające stromo w kierunku dolin. Stoki o spadkach w górnych partiach powyżej 20%, w dolinach 9–15%, pocięte gęstą siecią drobnych cieków stałych i okresowych. Wzniesienia
Beskidu Średniego rozdziela dolina rzeki Skawy.

Warunki klimatyczne wg klasyfikacji Hessa – klimat umiarkowanie ciepły o średniej temperaturze od + 8 do + 6 C, rocznej sumie opadów 800–1000 mm, długości okresu wegetacyjnego 220 – 190 dni.

Gmina położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego zbiornika „Świnna Poręba”, a częściowo w czaszy zbiornika.
Gmina zajmuje powierzchnię 40 km2, składa się z pięciu sołectw: Tarnawa Dolna. Tarnawa Górna, Śleszowice, Marcówka i Zembrzyce., które zamieszkuje 5 593. Gmina Zembrzyce
est Gmina wiejską.

Siedzibą Gminy jest miejscowość Zembrzyce. Działalność skupiona jest w pobliżu Rynku. W centrum znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela, murowany
z 1911 r. z obrazem barokowym, malowanym olejnymi farbami na płótnie, z wizerunkiem Matki Bożej – Łaskami Słynąca.