There is no translation available.

Gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte:

Uchwałą Rady Gminy Zembrzyce Nr XXXVIII/242/21 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty:

 • 25 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, po odliczeniu ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
 • 26 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (jeśli nie posiadamy kompostownika)
 • 191 zł za rok, od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Zembrzyce określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi 104 zł, a w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 573 zł za rok.

Opłatę można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zembrzyce nr 37 8128 0005 0000 0462 2000 0230, u inkasenta (sołtys) lub w kasie Urzędu Gminy.

Termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych:
za I kwartał do 15 marca
za II kwartał do 15 maja
za III kwartał do 15 września
za IV kwartał do 15 listopada.

Właściciele domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Zembrzyce zobowiązani są wnosić bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za dany rok z góry w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np., zmiana ilości osób – przemeldowanie, narodziny dzieci, zgon, zmiana sposobu postępowania z odpadami komunalnymi) skutkują koniecznością złożenia nowej deklaracji z aktualnymi danymi właściciel jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zembrzyce nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który nastąpiła zmiana.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zembrzyce w 2022 r.:
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o, oś. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zembrzyce niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Wójt Gminy Zembrzyce udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Zembrzyce zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 1. MBP Chocznia, ul. Kościuszki 304, 34 – 123 Chocznia
 2.  MBP Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka 4a, 34 – 200 sucha Beskidzka.
 3. Kompostownia Chocznia, , ul. Kościuszki 304, 34 – 123 Chocznia
 4. Składowisko odpadów Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka 4a, 34 – 200 sucha Beskidzka.

Osiągnięte przez gminę Zembrzyce oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Obowiązek osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
- w 2012 roku -40,68 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2012 wynosił 10%)
- w 2013 roku- 56,7 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2013 wynosił 12%),
- w 2014 roku- 52,9 (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2014 wynosił 14%),
- w 2015 roku 83,1%(wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2015 wynosił 16%),
- w 2016 roku 72,9 %(wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2016 wynosił 18%),
- w 2017 roku – 71,52% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2017 wynosił 20%),
- w 2018 roku – 74(wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2018 wynosił 30%),
- w 2019 roku – b/d (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2019 wynosił 40%),

Obowiązek osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
- w 2012 roku – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2012 r. wynosi 30%)
- w 2013 roku – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2013 r. wynosi 36%)
- w 2014 roku – 100 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2014 r. wynosi 38%)
- w 2015 roku – 100 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2015 r. wynosi 40%)
- w 2016 roku – 100 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2016 r. wynosi 42%)
- w 2017 roku – 100 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2017 r. wynosi 45%)
- w 2018 roku – 100 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2018 r. wynosi 50%)
- w 2019 roku – b/d % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2019 r. wynosi 60%)

Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- rok 2012 – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 75%).
- rok 2013 – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
- rok 2014 – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
- rok 2015 – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
- rok 2016 – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 45%).
- rok 2017 – 4,39 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 45%).
- rok 2018 – 5 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 40%).
- rok 2019 – b/d % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 40%).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest prowadzony przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach pod adresem Zembrzyce 655.

Godziny otwarcia punktu:
W każdą środę 14.00 – 18.00,
W drugą i czwartą sobotę miesiąca 8.00 – 13.00

Terminy zbiórek odpadów komunalnych w 2022 roku.
Styczeń – 10,24 Lipiec – 4,18
Luty – 7,21 Sierpień – 8,22
Marzec – 7,21 Wrzesień – 5,19
Kwiecień – 11,25 Październik – 10,24
Maj – 9,23 Listopad – 7,21
Czerwiec – 6,20 Grudzień – 5, 19
29 czerwca (środa) – mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu eklektycznego i elektronicznego

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, z podziałem na:

 1. papier,
 2.  metal,
 3.  tworzywa sztuczne,
 4.  odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5.  szkło,
 6.  bioodpady,
 7.  odpady niebezpieczne,
 8.  przeterminowane leki i chemikalia,
 9.  odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
 10. ) zużyte baterie i akumulatory,
 11.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12.  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 13.  zużyte opony z samochodów osobowych i motocykli,
 14.  odpady budowlano remontowe,
 15.  tekstylia i odzie

Adresy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875), :
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o, oś. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa.

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Zembrzyce:
- Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów (PSZOK) znajdujący się w miejscowości Zembrzyce przy drodze „Kolejowej”, budynek byłego składu opału „WIZAN”.

Akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadzane są cyklicznie raz do roku (wiosna) we wszystkich miejscowościach Gminy Zembrzyce; odpady te odbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości letniskowych o terminach akcji mieszkańcy informowani są w sposób zwyczajowo przyjęty.

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:
- Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o. o., na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Choczni, ul. T. Kościuszki 304

Do pobrania

docxRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych18.78 KB

pdfWzór deklaracji576.92 KB