There is no translation available.

Wysokość stawek za odpady komunalne w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 • 28 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, po odliczeniu ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • 31 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (jeśli nie posiadamy kompostownika)
 • 206 zł za rok, od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Zembrzyce określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi 124 zł. W przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 618 zł za rok.

ULGA NA KOMPOSTOWNIK

Zachęcamy do kompostowania odpadów biodegradowalnych w 2024 roku ulga na kompostownik będzie wynosić 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Kompostowanie to nie tylko tańsze śmieci, ale to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Mieszkańcy, którzy do tej pory jeszcze nie skorzystali z ulgi a kompostują bio odpady powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę. W przypadku korzystania z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w pojemnikach lub workach przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane. Informujemy, że fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów podlega kontroli i weryfikacji zasadność przyznania ulgi.

Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

 • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.
 • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
 • Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.

Co wrzucamy do kompostownika?
Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano. Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zembrzyce w 2024 r.:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o, oś. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zembrzyce niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Wójt Gminy Zembrzyce udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Zembrzyce zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 1. MBP Chocznia, ul. Kościuszki 304, 34 – 123 Chocznia
 2. MBP Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka 4a, 34 – 200 sucha Beskidzka.
 3. Kompostownia Chocznia, , ul. Kościuszki 304, 34 – 123 Chocznia
 4. Składowisko odpadów Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka 4a, 34 – 200 Sucha Beskidzka.

Osiągnięte przez gminę Zembrzyce oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Obowiązek osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • w 2012 roku -40,68 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2012 wynosił 10%)
 • w 2013 roku- 56,7 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2013 wynosił 12%),
 • w 2014 roku- 52,9 (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2014 wynosił 14%),
 • w 2015 roku 83,1%(wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2015 wynosił 16%),
 • w 2016 roku 72,9 %(wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2016 wynosił 18%),
 • w 2017 roku – 71,52% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2017 wynosił 20%),
 • w 2018 roku – 74%(wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2018 wynosił 30%),
 • w 2019 roku – 62,80% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2019 wynosił 40%),
 • w 2020 roku – 58% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2020 wynosił 50 %),
 • w 2021 roku – 26,33% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2021 wynosił 20 %),
 • w 2022 roku – 35,85% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2022 wynosił 25 %),

Obowiązek osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • w 2012 roku – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2012 r. wynosi 30%)
 • w 2013 roku – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2013 r. wynosi 36%)
 • w 2014 roku – 100 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2014 r. wynosi 38%)
 • w 2015 roku – 100 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2015 r. wynosi 40%)
 • w 2016 roku – 100 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2016 r. wynosi 42%)
 • w 2017 roku – 100 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2017 r. wynosi 45%)
 • w 2018 roku – 100 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2018 r. wynosi 50%)
 • w 2019 roku – 100 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2019 r. wynosi 60%)
 • w 2020 roku – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2020 r. wynosi 70 %)
 • w 2021 roku – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2021 r. wynosi 70 %)
 • w 2022 roku – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2022 r. wynosi 70 %)

Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • rok 2012 – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 75%).
 • rok 2013 – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
 • rok 2014 – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
 • rok 2015 – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
 • rok 2016 – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 45%).
 • rok 2017 – 4,39 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 45%).
 • rok 2018 – 5 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 40%).
 • rok 2019 – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 40%).
 • rok 2020 – 0,02 (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 40%).
 • rok 2021 – 17,84% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 40%).
 • rok 2022– 2,020% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 40%).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest prowadzony przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach pod adresem Zembrzyce 655.

Godziny otwarcia punktu:

 • W każdą środę 14.00 – 18.00,
 • W drugą i czwartą sobotę miesiąca 8.00 – 13.00

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, z podziałem na:

 1. papier,
 2. metal,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. szkło,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i chemikalia,
 9. odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 13. zużyte opony z samochodów osobowych i motocykli,
 14. odpady budowlano remontowe,
 15. tekstylia i odzie

Adresy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875), :

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o, oś. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa.

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Zembrzyce:

 • Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów (PSZOK) znajdujący się w miejscowości Zembrzyce pod adresem Zembrzyce 655

Akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadzane są cyklicznie raz do roku (wiosna) we wszystkich miejscowościach Gminy Zembrzyce; odpady te odbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości letniskowych o terminach akcji mieszkańcy informowani są w sposób zwyczajowo przyjęty.

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:

 • Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o. o., na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Choczni, ul. T. Kościuszki 304

Wzór deklaracji do pobrania poniżej:

pdfWzór deklaracji576.92 KB