There is no translation available.

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Zembrzyce

Do zakresu działania Urzędu Gminy Zembrzyce należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie Zembrzyce :

 • zadań własnych, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz z innych ustaw o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 • zadań zleconych na mocy innych ustaw;
 • zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej;
 • zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia miedzygminnego;
 • zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem lub województwem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

Do zadań Urzędu Zembrzyce należy kompleksowa obsługa organów Gminy Zembrzyce – Wójta Gminy Zembrzyce i Rady Gminy Zembrzyce umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach kompetencji, a w szczególności:

 • przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy,
 • przygotowanie projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
 • wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień- czynności faktycznych wchodzących w zakres działania Gminy Zembrzyce,
 • zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 • realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów gminy,
 • zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań innych organów funkcjonujących w strukturze gminy,
 • prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu,
 • wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Do pobrania tekst Regulaminu Organizacyjnego: docRegulamin Organizacyjny255 KB

docZarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 13 luty 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zembrzyce32 KB

docZarządzenie nr 83/2023 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 09 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zembrzyce34 KB