There is no translation available.

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Zembrzyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce https://zembrzyce.pl.

Podmiot

Urząd Gminy Zembrzyce
Adres korespondencyjny: 34-210 Zembrzyce 540
Telefon/fax: +48 338746 002
E-mail:

Adres strony internetowej

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Urzędu Gminy Zembrzyce https://zembrzyce.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2003.05.16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.06.29
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona podmiotowa Urzędu Gminy Zembrzyce jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powody niezgodności lub wyłączeń poniżej:

 • Zamieszczone na stronie www Urzędu Gminy Zembrzyce informacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały wytworzone przed 2021-06-29 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Zembrzyce
 • Zamieszczone na stronie www informacje w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej)
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce

Na stronie są wdrożone na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami:

 • wersja kontrastowa strony
 • powiększanie tekstu,
 • nawigacja klawiaturowa
 • dostosowanie strony do używania czytników treści
 • informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny graficznie

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:14.03.2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Danuta Smyrak – Koordynator ds. Dostępności w Urzędzie Gminy Zembrzyce
e-mail:
Telefon: +48 338746 002 ( dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Gminy Zembrzyce znajduje się w Zembrzycach pod adresem: 34-210 Zembrzyce 540.
 2. Przed budynkiem znajduje się parking dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 3. Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru.
 4. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy przez osobę ze szczególnymi potrzebami na piętrze, pracownik urzędu schodzi do klienta.
 5. W budynku na parterze znajdują się sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Urząd zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Dostępność informacyjno –komunikacyjna

 1. Pracownik schodzi do klienta na parter budynku po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub sekretariat o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z Urzędem za pomocą
  adresu mailowego: , fax. (033) 8746 002, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce.

Koordynator Dostępności w Urzędzie Gminy Zembrzyce

Danuta Smyrak , adres mailowy: , tel. 33 8746002
Zarządzenie Wójta Gminy Zembrzyce Nr 147/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Zembrzyce.

Zembrzyce, dnia 14.03.2024