There is no translation available.

Od 1 stycznia 2021 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie prowadzony przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach pod adresem Zembrzyce 655.

Godziny otwarcia punktu:

W każdą środę  14.00 – 18.00,

W drugą i czwartą sobotę miesiąca 8.00 – 13.00

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, z podziałem na:

 1. papier,
 2. metal,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. szkło,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i chemikalia,
 9. odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 13. zużyte opony,
 14. odpady budowlano  remontowe,
 15. tekstylia i odzież

 

Adresy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875), :

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o, oś. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa.

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Zembrzyce:

Od 1 stycznia 2021 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie prowadzony przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach pod adresem Zembrzyce 655.

Akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadzane są cyklicznie  raz do roku (wiosna) we wszystkich miejscowościach Gminy Zembrzyce; odpady te odbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości letniskowych o terminach akcji mieszkańcy informowani są w sposób zwyczajowo przyjęty.

Adresy  punktów  zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:
Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o. o., na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Choczni, ul. T. Kościuszki 304

Czytaj też: Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  

Czytaj też:  Zarządzenie Nr 162/2022 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie: regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zembrzycach. 

 

Zarządzenie Nr 162/2022
Wójta Gminy Zembrzyce
z dnia 15 grudnia 2022 r.

 w sprawie: regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych    w Zembrzycach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z  2022 r. poz. 559 z późn. zm)  oraz zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2022r. poz.1297.) i §5 Uchwały Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i właścicieli nieruchomości  na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Zembrzyce, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały XXVIII/240/21 z dnia 23.11.2021 r w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zembrzyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokość cen za tę usługę Wójt Gminy Zembrzyce zarządza co następuje:

§ 1

 1. Przyjmuje się „Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w Zembrzycach stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.
 2. Regulamin,  którym mowa w ust. 1, należy umieścić w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zembrzycach.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

§ 4

Uchyla się Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie: regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zembrzyce.

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 162/ 2022

Wójta Gminy Zembrzyce

z dnia 15 grudnia 2022 r.

REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZEMBRZYCACH.

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zembrzycach, zwanego dalej „PSZOK”.
 2. Adres PSZOK – Zembrzyce 655 na terenie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.
 3. PSZOK czynny jest: w każdą środę od 14.00 do 18.00 oraz w drugą i czwartą sobotę w miesiącu od 8:00 do 13:00.
 4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Zembrzyce, pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe od osób które złożyły deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Właściciel nieruchomości przy dostarczeniu odpadów okazuje kod kreskowy otrzymany w Urzędzie Gminy Zembrzyce jednoznacznie identyfikujący właściciela odpadów komunalnych.
 6. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyjątkiem odpadów remontowo – budowlanych i opon. Odpady remontowo – budowlane przyjmowane są nieodpłatnie w ilości do 1m3 od jednego gospodarstwa domowego rocznie. Cena za oddanie ponadnormatywnej ilości odpadów remontowo – budowlanych  za 1 m3 wynosi 500 zł brutto. Zużyte opony  przyjmowane są nieodpłatnie w ilości 8 szt. na rok z danego gospodarstwa domowego. Cena za oddanie ponadnormatywnej ilości opon wynosi 15 zł brutto za szt. Opłatę za ponadnormatywną ilość odpadów należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu nr 37 8128 0005 0000 0462 2000 0230. Po dokonaniu wpłaty i okazaniu dowodu wpłaty odpady zostaną przyjęte do PSZOK. 
 1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, z podziałem na:
 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • szkło,
 • bioodpady, (tylko od tych właścicieli nieruchomości, którzy nie korzystają z ulgi na kompostownik)
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony z samochodów osobowych i motocykli,
 • odpady budowlano remontowe z gospodarstw domowych,
 • tekstylia i odzież.
 1. Chemikalia wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju odpadów.
 2. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek przyjmowane są w sposób nienarażający zdrowia i życia ludzkiego.
 3. Pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w przypadku gdy:
 • dostarczone zostaną inne odpady niż wymienione w pkt. 7 (np. zmieszane odpady komunalne)
 • odpady pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • odpady pochodzą od osoby która nie złożyła deklaracji i nie przedstawiła kodu kreskowego.
 • materiałów zawierających azbest,
 • zmieszanych odpadów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne, tj. lepik, papę
 • części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory, szyby samochodowe, kokpit itp. ),
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
 1. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem, a dostawca odpadów zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
 2. Przyjęte do PSZOK odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.
 3. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca. Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazuje miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić.
 1. Przyjęte do PSZOK odpady są ważone na certyfikowanej wadze.
 2. PSZOK w Zembrzycach prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów, zawierającą następujące dane:
 • Adres nieruchomości z której pochodzą odpady,
 • Rodzaj, masę i kod dostarczonych odpadów,
 • Datę dostarczenia odpadów.
 • Podpis dostawcy odpadów.
 • Nr kodu kreskowego.
 1. PSZOK w Zembrzycach wydaje właścicielom nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów. Prowadzi również ewidencje wydawanych worków zawierającą następujące dane:
 • Adres nieruchomości,
 • Rodzaj odebranych worków,
 • Datę odebrania worków,
 • Podpis odbiorców worków.
 1. Zebrane odpady z PSZOK będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Osoby przebywające na terenie PSZOK w Zembrzycach obowiązane są do:
 • Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK w Zembrzycach, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
 • Zachowanie wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używanie otwartego ognia,
 • Stosowanie się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 1. Regulamin jest dostępny na terenie punktu PSZOK w Zembrzycach.