There is no translation available.

Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza konkurs na stanowisko - Inspektor ds. administracyjnych i promocji

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540
 2. Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. administracyjnych i promocji - 1 etat, pełny wymiar czasu pracy.
 3. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie wyższe administracyjne.
  2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
  4. Korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  7. Nieposzlakowana opinia.
  8.  Staż pracy – 3 lata w administracji publicznej.
  9. Bardzo dobra znajomość oraz umiejętność właściwego stosowania przepisów w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, kodeks podstępowania administracyjnego, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).
 4. Wymagania dodatkowe, pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  1. Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostce samorządu terytorialnego.
  2. Mile widziane doświadczenie w obsłudze strony internetowej w systemie Joomla.
  3. Komunikatywność, umiejętność współpracy.
  4. Sumienność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) Prowadzenie sekretariatu urzędu gminy i organów gminy.
  2) Prowadzenie punktu kancelaryjnego urzędu w systemie EDOKUMENT.
  3) Prowadzenie punktu obsługi interesantów.
  4) Prowadzenie rejestru wywieszanych informacji na tablicy ogłoszeń urzędu.
  5) Zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe.
  6) Prowadzenie rejestru delegacji.
  7) Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
  8) Naliczanie amortyzacji i umorzeń środków trwałych.
  9) Przygotowanie stosownych sprawozdań dotyczących środków trwałych.
  10) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i innych depozytów.
  11) Prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych środków trwałych.
  12) Publikacja informacji na stronach BIP urzędu gminy.
  13) Obsługa, redagowanie strony internetowej urzędu gminy.
  14) Redagowanie informacji i artykułów informacyjnych i promocyjnych, w celu ich publikacji na stronie internetowej urzędu, w gazecie gminnej i innych mediach.
  15) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń odbywających się na terenie gminy Zembrzyce.
  16) Zastępowanie pracownika ds. rady gminy.
  17) Prowadzenie rejestru umów i porozumień i publikacja danych w rejestrze umów prowadzonym przez Ministra Finansów.
 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca ma charakter biurowy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zembrzyce. Wymiar czasu pracy 1 etat, równoważny system czasu pracy, obowiązująca norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.
  Pracownik będzie miał bezpośredni kontakt z petentami. Stanowisko wyposażone jest w sprzęt komputerowy. Pracownik będzie wykonywał zadania określone zakresem czynności i będzie podlegał bezpośrednio kierownikowi referatu organizacyjnego.
 7. Wymagane dokumenty:
  1) Życiorys.
  2) List motywacyjny.
  3) Kwestionariusz osobowy, z danymi kontaktowymi i nr telefonu.
  4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i staż pracy (w przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów oryginał powinien być przedłożony podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
  5) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach.
  6) Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
  7) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  8) Oświadczenie kandydata o niekaralności.
  9) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
  10) Inne dokumenty według uznania, potwierdzające przydatność do zatrudnienia na danym stanowisku (opinie, referencje).
  11) Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Oświadczenia oraz kserokopie dokumentów winny być własnoręcznie podpisane.

 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  „Konkurs na stanowisko Inspektora ds. administracjnych i promocji”.
  Termin składania dokumentów - do 27 maja 2022 roku do godz. 12 00 .
  O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Gminy.
  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  W dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzony zostanie test i rozmowa kwalifikacyjna, tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
  O terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w BIP Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Urzędzie Gminy Zembrzyce nie przekroczył 6%.