There is no translation available.

Wójt Gminy Zembrzyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Tarnawa Dolna, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 885 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka ewidencyjna o numerze 884 obr. Tarnawa Dolna, gmina Zembrzyce.”

1. Zamawiający:
Gmina Zembrzyce
34-210 Zembrzyce 540
tel. 33/8746002
e-mail:

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający prowadzi postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień Publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

3. Zakres rzeczowy:
Wykonanie wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z rozgraniczeniem przedmiotowej nieruchomości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in.
a. analizę stanu prawnego nieruchomości,
b. wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie rozgraniczenia na gruncie,
c. sporządzenie oraz zaewidencjonowanie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej stosownej dokumentacji geodezyjnej, celem wydania decyzji administracyjnej.

4. Termin realizacji zadania: do 8 miesięcy od podpisania umowy.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia – w terminie do 21.10.2022 r. w Urzędzie Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 lub w formie elektronicznej na adres: .

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą ze względu na zaproponowaną cenę i termin realizacji zamówienia.

 docformularz ofertowy48.5 KB