There is no translation available.

Gmina Zembrzyce pozyskała dofinansowanie na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej z Programu Ochrony Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na prace konserwatorskie wewnątrz zabytkowego kościoła.
Zadania będą polegały na wykonaniu fachowych zabiegów konserwatorskich polichromii w prezbiterium kościoła wraz z łukiem tęczowym od strony prezbiterium.

Kościół w Tarnawie Dolnej jest najstarszym kościołem w gminie Zembrzyce, został wybudowany w 1882 roku. Świątynia została konsekrowana przez biskupa krakowskiego ks. Albina Dunajewskiego. Kościół ten jest budowlą murowaną z cegły z użyciem kamienia, trzynawową w stylu neoromańskim. Fasadę budynku wieńczy wieża, na dachu nawy głównej znajduje się sygnaturka. Pierwsza dekoracja malarska świątyni została wykonana w 1914 roku przez malarza krakowskiego – Pawła Pela. W czasie II wojny światowej kościół uległ częściowemu zniszczeniu. Aktualna dekoracja malarska wnętrza kościoła została wykonana po wojnie przez artystę Józefa Machwitza w 1959 roku.
Na ścianach nawy głównej przedstawione są wydarzenia z Niedzieli Palmowej po jednej stronie i Wielkiego Piątku po drugiej stronie. W prezbiterium na sklepieniu namalowany jest Chrystus Zmartwychwstały. Polichromia prezbiterium jest odmienna stylistycznie od nawy, jest przypuszczenie, że została namalowana w 1914 roku. Na bocznych nawach prezbiterium umieszczone są postacie wielkich świętych Kościoła, tj. św. Hieronima, św. Grzegorza Wielkiego, św. Ambrożego i św. Augustyna.
Ważnym wydarzeniem dla parafii był dzień 22 lutego 1959 roku, wtedy ksiądz biskup Karol Wojtyła, obecnie święty Jan Paweł II, poświecił w czasie gorzkich żali nową polichromię kościoła i witraże, które w tym czasie zamontowano w miejsce starych okien.

W 2023 roku ksiądz dziekan Zbigniew Piwowar rozpoczął starania w celu odnowienia wnętrza kościoła i uzyskał zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Program Prac Konserwatorskich. Natomiast Łukasz Palarski - Wójt Gminy Zembrzyce złożył wniosek o pozyskanie funduszy na realizację zadania ze środków rządowych. Następnie przyznana została wstępna promesa na realizację zadania. W dniu 11 marca 2024 roku po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wyłoniony został Wykonawca zadania pod nazwą: „Prace konserwatorskie dotyczące wystroju malarskiego wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej – Etap I”.
Najlepszą ofertą była oferta Wykonawcy, który zobowiązał się wykonać całość prac za kwotę 195 471,60 zł.

W dniu 21 marca 2024 roku Łukasz Palarski - Wójt Gminy Zembrzyce podpisał umowę z Księdzem Dziekanem - Proboszczem parafii Zbigniewem Piwowar na udzielenie dotacji na ten cel w wysokości 195 471,60 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 185 698,02 zł i z Gminy Zembrzyce w kwocie 9 773,58 zł.
W efekcie czego w 2024 roku dzięki pozyskanym środkom finansowym przez Gminę Zembrzyce i bardzo dobrej współpracy z Księdzem Dziekanem zabytkowy kościół w Tarnawie Dolnej odzyska swój blask.