There is no translation available.

ZARZADZENIE Nr 6/2024
Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Zembrzyce zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2024 roku dla:
1) Orkiestry Dętej „RYTM” w kwocie 21 000 zł,
2) 1 Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice w kwocie 20 000 zł,
3) Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna” w kwocie 8 000 zł.

§ 2.

Dotacja zostanie przekazana w terminie określonym w umowach o wsparcie realizacji zadań publicznych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Organizacyjnemu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski