There is no translation available.

RO.0057.1.2024

Zembrzyce, dnia 06 lutego 2024 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Zembrzyce

Do najważniejszych działań podjętych przez Wójta Gminy Zembrzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie w od 29 grudnia 2023 r. do 06 lutego 2024 r. należą:

 1. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym Wójt Gminy przyznał dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu sportu dla:
  • LKS „Garbarz” Zembrzyce, w wysokości – 70 000 zł
  • LKS „Tarnawianka”, w wysokości – 45 000 zł
  • LKS „Błyskawica”, w wysokości – 45 000 zł.
 2. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym Wójt Gminy przyznał dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury dla :
  • 1 Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice, w wysokości – 20 000 zł
  • Orkiestra Dęta „ Rytm” Zembrzyce, w wysokości – 21 000 zł
  • ZKG „Mioduszyna”, w wysokości – 8 000 zł.
 3. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji modernizacji instalacji ogrzewania w budynku Przychodni Zdrowia w Śleszowicach.
 4. Podpisano umowy na świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Zembrzyce na następujących liniach komunikacyjnych :
  • Marcówka Centrum – Zembrzyce Dąbie – Marcówka Centrum,
  • Zembrzyce Dąbie – Tarnawa Górna – Zembrzyce Dąbie.
 5. Rozpoczęto procedurę punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zembrzycach związanej z budową żłobka gminnego.
 6. Podpisano umowę na analizę aktualności planów zagospodarowaniu przestrzennego Gminy Zembrzyce.
 7. Złożono wniosek rozliczający dotację z programu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa, na zadanie pn. „Budowa zadaszenia trybuny sportowej w Zembrzycach”.
 8. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o przyznanie dotacji w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska do piłki nożnej z trawą naturalną zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 732 w miejscowości Tarnawa Górna.”…………………
 9. Urząd Gminy Zembrzyce pozyskał fundusze w wysokości 446 097,00 zł, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, na realizację projektu, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Zembrzyce, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach.
 10. Złożono wnioski o pomoc finansową w ramach zadania „Małopolskie OSP 2024:
  • Na prace budowlano-remontowe w remizie strażackiej pn. „Modernizacja pomieszczeń garażowych w budynku OSP Zembrzyce” na kwotę 134 429,00 zł Możliwość pozyskania dofinansowania w kwocie 60 000 zł.
  • Na zakup 8 kompletów ubrania bojowego, w skład którego wchodzą: hełm, kominiarka, buty, ubranie specjalne, rękawice na kwotę 52 960 zł. Możliwość pozyskania dofinansowania w kwocie 26480 zł.
 11. Gmina Zembrzyce złożyła wniosek konkursowy w zakresie małopolskiego projektu „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na 2024 roku, dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Planowany koszt zadania wyniesie 87 248 zł, wnioskowana kwota to 43 624 zł.
 12. Ustalone zostały Zarządzeniem Wójta Gminy nr 14/2024 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.
 13. Gmina Zembrzyce podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim w sprawie uzyskania dofinansowania na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – w ramach zawartej umowy pozyskano dotację celową w wysokości 29 000 zł.
 14. Gmina Zembrzyce podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim w sprawie realizacji resortowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – w ramach zawartej umowy pozyskano środki w kwocie 522.207,40 zł, na realizację zadania oraz 10.444,15 zł. na obsługę programu.
 15. Złożono wniosek o organizację prac społecznie użytecznych w 2024 roku, które realizowane będą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Planowana liczba osób realizujących prace to 4 osoby.
 16. W dalszym ciągu wydawane są skierowania do udziału w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023
 17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach udziela wszelkich informacji oraz świadczy pomoc przy wypełnianiu wniosków niezbędnych do starania się o wydanie decyzji w zakresie przyznania świadczenia wspierającego, wydawanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.
 18. W ramach programu „RAZEM SPĘDZAMY CZAS” podpisana została umowa z Krytą Pływalnią w Suchej Beskidzkiej na mocy której wszyscy mieszkańcy Gminy Zembrzyce mogą korzystać z niższej o 4 zł opłaty za pobyt na Krytej Pływalni.
 19. Złożono wniosek aplikacyjny w ramach naboru „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”. Wniosek obejmuje doposażenie świetlicy wiejskiej w Tarnawie Górnej.
 20. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:
  • spotkaniach organizowanych przez Wojewodę Małopolskiego
  • Forum Wójtów Województwa Małopolskiego
  • spotkaniu Klastra Energii Brama Beskidów
  • spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji w Suchej Beskidzkiej
  • spotkaniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
  • uroczystych Jasełkach w Szkole Podstawowej w Marcówce
  • uroczystych obchodach „Dnia babci i dziadka” w Szkole Podstawowej w Śleszowicach
  • uroczystych Jasełkach w Szkole Podstawowej w Marcówce
  • Koncertach Noworocznych zorganizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe tj. Orkiestrę Dętą „RYTM” Zembrzyce i 1.Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice.

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski