There is no translation available.

Zembrzyce, dnia 13 października 2021 roku

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 02 września do 13 października 2021roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. Kontynuowano naprawę szkód powstałych w drogach po intensywnych opadach w lipcu oraz przeprowadzono szereg prac remontowych w infrastrukturze drogowej.
 2. Wykonano remont drogi transportu rolnego „Koźle Zembrzyckie” w m. Zembrzyce.
 3. Podpisano umowę na „Remont drogi gminnej „Kaszyccy” w km od 0+073 do km 0+165 położonej w miejscowości Tarnawa Dolna”.
 4. Ogłoszono postępowanie przetargowe na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zembrzyce”.
 5. W ramach udzielanych dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła na proekologiczne rozliczonych zostało 21 zrealizowanych inwestycji na łączną kwotę 108 000 zł.
 6. W ramach działania Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” złożonych zostało 8 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji. Ponadto udzielono kilkadziesiąt konsultacji telefonicznych i bezpośrednio w punkcie.
 7. Złożono wniosek i otrzymano dotację w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uchwalonego na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3. Wartość otrzymanego wsparcia wynosi 12 000 zł dla 3 szkół tj. po 4 000 zł. Uczestniczące w projekcie szkoły wnoszą po1000 zł w ramach wkładu własnego.
 8. Pozyskano dofinansowanie do wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę”. Celem nowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnieniu procesu edukacyjnego poprzez dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi na stronie MEiN tj. muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Wszystkie gminne szkoły otrzymały dofinansowanie, każda ze szkół pojedzie na dwie wybrane wycieczki dla klas I-III i IV-VIII w terminie do 15 grudnia 2021 r. Uzyskane dofinansowanie to 30 605 zł (80%), pozostałe (20%) 10 653 zł to wkład własny – wpłaty rodziców.
 9. Po złożeniu wniosku otrzymano zwiększoną subwencję oświatową z 4% rezerwy na prowadzenie zajęć wspomagających w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla uczniów klas IV-VIII. Szkoły otrzymały na to zadanie 22 050 zł. Realizacja zajęć wspomagających odbywa się od września do grudnia 2021r.
 10. W gminnych szkołach realizowany jest projekt Umiem Pływać 2021 pn. „Ty też możesz pływać” dla uczniów klas I-II (109 uczniów) w okresie od 06.09.2021r. do 29.10.2021r. Uczniowie wyjadą 14 razy na basen tj. 8 grup po 1,5 godz. zajęć pływania. Całkowity koszt zadania wyniesie 57 740,90 zł, w tym uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Nauki Dziedzictwa Narodowego i Sportu to kwota 20 000,00 zł.
 11. Rozpoczęły się zajęcia na basenie dla uczniów klask III ze wszystkich szkół z Gminy Zembrzyce. Wyjazdy są finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, koszt zadania to 18 155,84 zł.
 12. Realizowany jest projekt „Ruch jest życiem”, dofinansowany z Ministerstwa Nauki, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. W projekcie biorą udział wszystkie gminne szkoły, 25 grup tj. 337 uczniów. Zajęcia trwają od 03.09.2021r. do 08.12.2021r. Całkowity koszt zadania to 16 662 zł w tym uzyskane dofinansowanie wynosi 8 000 zł.
 13. W dniu 28 września 2021 roku Wójt Gminy powierzył obowiązki Sołtysa Sołectwa Zembrzyce do czasu wyboru nowego sołtysa Pani Magdalenie Żmudka – członkowi rady sołeckiej.
 14. Wójt Gminy Zembrzyce zarządził wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Zembrzyce na dzień 21 listopada 2021 roku.
 15. Przejęto w formie darowizny od osób fizycznych nieruchomości gruntowe na rzecz gminy Zembrzyce w celu regulacji stanu prawnego dróg, tj.działki ewidencyjne o nr : 2134,2133, 2128, 2122, 2115/5 położone w Śleszowicach o łącznej powierzchni 0,0820 ha.
 16. Zrealizowana została inwestycja „Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni w budynku OSP Zembrzyce – Zembrzyce 511”.
 17. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:
 • Zebraniach Wiejskich we wszystkich sołectwach.
 • Zebraniu Rady Sołeckiej Wsi Śleszowice
 • Zebraniu Rady Sołeckiej Wsi Marcówka
 • Zebraniu Rady Sołeckiej Wsi Zembrzyce
 • Forum Wójtów Województwa Małopolskiego

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski