There is no translation available.

W okresie od dnia 22 czerwca do 1 września 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:
1. Podpisano umowy na :
- budowę dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 28 w kilometrażu 35,008 w miejscowości Zembrzyce,
- wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie i rozbudowie placu zabaw zlokalizowanego na działkach nr 1282/1, 1282/6, 1282/4, 1282/5, 1281/1 położonych w miejscowości Tarnawa Dolna.
2. Wykonano termomodernizację klatki schodowej budynku wykorzystywanego przez Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczy w Tarnawie Górnej.
3. Odebrano roboty budowlane pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działkach nr ewid. 2991/28, 2913/6, 2991/27, 2991/45, 2991/36 w Zembrzycach – etap I
4. Uzyskano pozytywną opinię Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej prac remontowych planowanych dla rewitalizacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Tarnawie Górnej.
5. W ramach dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczne złożone zostały 43 wnioski, z czego rozliczonych zostało 15.
6. W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w Urzędzie Gminy Zembrzyce utworzony został Punkt Konsultacyjno- Informacyjny programu „Czyste Powietrze” .
7.Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na remont drogi transportu rolnego Koźle Zembrzyckie w km od 0+241,70 do km 0+358,20 oraz w km od 0+394,30 do km 0+529,60 w miejscowości Zembrzyce.
8.Złożono wnioski o dofinansowanie zadań w zakresie remontu dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj.:
- „Remont drogi gminnej nr 441232 K „Pilchówka” w km od 0+037,00 do km 0+757,00 w miejscowości Zembrzyce, gmina Zembrzyce”;
- „Remont drogi gminnej nr 441201 K „Tarnawska Góra” w km od 0+555,90 do km 1+210,20 w miejscowości Tarnawa Dolna, gmina Zembrzyce”;
9. W wyniku powstałych szkód w infrastrukturze drogowej na skutek intensywnych opadów w miesiącu lipcu br. przeprowadzono szereg prac remontowych
10. Wykonano remont następujących dróg:
- „Kadelówka” w m. Śleszowice
- Dz. nr ewid.2833/4 m. Śleszowice
- „Krawce” w m. Marcówka
- Krakowska w m. Zembrzyce.
11. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym powierzono funkcję kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach Pani Beacie Stanaszek.
12. W ramach realizacji projektu „ Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce” uruchomiona została nowa strona internetowa Gminy Zembrzyce i wdrażany jest elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie.
13. W dniach od 23.08.2021 r. do dnia 30.08.2021 przeprowadzono konsultacje społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Zembrzyce.
14. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wyłoniono wykonawców i podpisane zostały umowy na „ Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2021/2022”:
- część 1 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Śleszowicach i Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej – na kwotę 55 233 zł - wykonawca Usługi Przewozowe Wiesław Wątroba;
- cześć 2 – Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zembrzycach – na kwotę 18 900 zł – wykonawca Usługi Transportowe Sebastian Oleksy.
15. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zembrzyce do szkół w roku szkolnym 2020/2021”, na kwotę 84 392 zł- wykonawca Przedsiębiorstwo Turystyczne „Beskidy – Tourist ” Sp. z o. o.
16. Po złożeniu wniosku na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022 r. otrzymano dotację celową na ten cel w wysokości 58 904 zł.
17. Od 01 lipca 2021 roku realizowany jest program w ramach którego mieszkańcy naszej gminy mają prawo do 4 zł zniżek przy zakupie biletu do Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.
18. Podpisano umowę na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni gazowej w budynku OSP Zembrzyce.
19. Sporządzona została informacja z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za pierwsze półrocze 2021 roku. Zawiera ona część opisową z realizacji dochodów i przychodów w łącznej kwocie 18 799 747,62 zł, wydatków i rozchodów w kwocie 13 465 917,96 zł oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy. Załącznikami do informacji są również sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Opieki Zdrowotnej i instytucję kultury.
20. Przeprowadzana jest kampania informacyjna na temat trwającego Narodowego Spi-su Powszechnego Ludności i Mieszkań. Podstawową formą dokonania spisu jest tzw. samospis, w ramach którego mieszkańcy samodzielnie odpowiadają na pytania poprzez aplikację lub infolinię. Pracownicy Urzędu Gminy Zembrzyce na bieżąco udzielają pomocy mieszkańcom w dokonaniu spisu. Prace spisowe realizowane są również przez powołanych rachmistrzów, którzy dane zbierają telefonicznie lub za pomocą wywiadów bezpośrednich.

21. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:
- Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
- Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
- Spotkaniu dot. zagadnień ochrony środowiska zorganizowanym w Starostwie Powia-towym w Suchej Beskidzkiej
- Spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkim w Krakowie w zakresie współpracy w ob-szarze infrastruktury drogowej

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski