There is no translation available.

RO.0057.4.2024
Zembrzyce, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Zembrzyce

Do najważniejszych działań podjętych przez Wójta Gminy Zembrzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie w od 21 marca 2024 r. do 29 kwietnia 2024 r. należą:

 1. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Śleszowicach wraz z przewiązką i zagospodarowaniem terenu wokół.
 2. Przeprowadzono przetarg i wybrano Wykonawcę na remont drogi gminnej nr 441269K „Krakowska” w Zembrzycach na odcinku 864 m. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 3. Wykonano roboty budowlane związane z awaryjną naprawą drogi gminnej Zarębki nad Skawcami w obrębie powstałego osuwiska w m. Zembrzyce.
 4. Zakończono proces inwestycyjny związany z zadaniem pn. „Budową zbiornika wody czystej wraz z kompletnym wyposażeniem w miejscowości Zembrzyce". Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie stosowną decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej z dn. 15.04.2024 r.
 5. Wykonano remont drogi Żmije w miejscowości Tarnawa Dolna.
 6. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „ Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zembrzyce” w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027..
 7. Wysłano do zaopiniowania projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 453/2 oraz części działek nr 461/6 i 4246/6 w Zembrzycach.
 8. Podpisana została umowa na realizację przez gminę projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Zembrzyce, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach. Wartość projektu to 446 097,00 zł, finansowanego w 100 % z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
  8. Podpisana została umowa z Województwem Małopolskim na dofinansowanie zakupu wyposażenia w wysokości 29 400 zł do świetlicy wiejskiej w Tarnawie Górnej w ramach programu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”, łączna wartość realizacji zadania będzie wynosić 42 000 zł.
 9. Gmina zakupiła nieruchomość, tj. działkę gruntową o nr ew. 1019 położoną w Marcówce, o powierzchni 0,0406 ha pod drogę gminną.
 10. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym powierzono na okres kolejnych 5 lat stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach Pani Katarzynie Targosz.
 11. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym powierzono na okres kolejnych 5 lat stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zembrzycach Pani Elżbiecie Fidelus.
 12. Zatwierdzono arkusze organizacyjne gminnych szkół na rok szkolny 2024/2025.
 13. Zakończono prace naprawcze placu widowiskowego przy Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach.
 14. Sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 15. Przyznano Gminie Zembrzyce fundusze z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi rolniczej „Na pagórek” w Tarnawie Górnej, w wysokości 30 000 zł.
 16. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach zakończyło realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury związanej z kultywowaniem tradycji, rekreacją i sportem na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad Potokiem Paleczka w Zembrzycach” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”.
 17. 18 kwietnia 2024r. podpisano umowę z Województwem Małopolskim w ramach zadania „Małopolskie OSP 2024” dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Gminie Zembrzyce w 2024 r. z przeznaczeniem dla jednostki OSP Zembrzyce na realizację prac budowlano-remontowych tj. modernizacji pomieszczeń garażowych w budynku OSP Zembrzyce. Kwota udzielonej dotacji to 48000 zł.
 18. Złożono wniosek aplikacyjny o wsparcie inwestycyjne dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) realizowanych przez społeczności energetyczne, w ramach działania B2.2.2 Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek składany w ramach Klastra Energii Brama Beskidów.

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski