There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE PIĘĆDZIESIĄTA CZWARTA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. tj. czwartek, o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 30 listopada 2023 r. i z dnia 13 grudnia 2023r.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej dla parafii.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2024 r. na zadanie związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach w 2024 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zembrzyce na 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 13. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Józefowski