There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 roku, tj. poniedziałek o godzinie 14.00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" Gminy Zembrzyce na lata 2024-2028.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach w związku z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla 1 Grupy odbiorców- Gospodarstwa domowe.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcówce.
 13. Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2023 rok.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zakończenie.

Przewodniczący KRGFiOŚ
Małgorzata Góralik

Przewodniczący KSSEKiS
Jolanta Fidelus