There is no translation available.

Zembrzyce, dnia 14.11.2023 roku

ZAWIADOMIENIE

PIĘĆDZIESIĄTA PIERWSZA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. tj. środa, o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 października 2023 r.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" Gminy Zembrzyce na lata 2024-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach w związku z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla 1 Grupy odbiorców- Gospodarstwa domowe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcówce.
 15. Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce
Grzegorz Józefowski