There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku, tj. środa o godzinie 14.00 w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji  w Zembrzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z informacją z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych w 2022 roku Gminy Zembrzyce.
 4. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zembrzyce za rok 2022 oraz potrzeb związanych z realizacją zadania.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach za rok 2022.
 6. Raport z monitoringu i ewaluacji z lat 2021-2022 Strategii Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Zembrzyce na lata 2021-2027.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji programu współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.
 9. Przedstawienie informacji w sprawie skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za 2022 rok.
 10. Informacja o podmiocie na rzecz, którego wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2023 r.”
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinasowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszowicach.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach za 2022 rok.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2023 rok.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zakończenie.

Przewodniczący KRGFiOŚ                                  
Małgorzata Góralik        

Przewodniczący KSSEKiS                  
Jolanta Fidelus