There is no translation available.

Zembrzyce, 13.07.2022r.

ZAWIADOMIENIE

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce, odbędzie się w dniu 18 lipca 2022 roku, tj. poniedziałek o godzinie 13.30 w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji w Zembrzycach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa-Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Zembrzyce.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2022 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zakończenie.

Przewodniczący KRGFiOŚ
Małgorzata Góralik

Wiceprzewodniczący KSSEKiS
 Maria Kus