There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 roku, tj. poniedziałek o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.
  4. Zapoznanie się z raportem z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zembrzyce i efektami jego realizacji w 2023 roku.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zembrzycach.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2024 rok.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie.

Przewodniczący KRGFiOŚ
Małgorzata Góralik

Przewodniczący KSSEKiS
Jolanta Fidelus