There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

PIĘĆDZIESIĄTA SIÓDMA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 roku tj. poniedziałek, o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 marca 2024 r.
 3.  Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce.
 5. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.
 6. Zapoznanie się z raportem z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zembrzyce i efektami jego realizacji w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zembrzycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Józefowski