There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

Pięćdziesiąta szósta sesja Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 21 marca 2024 roku tj. czwartek, o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 lutego 2024 roku.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce.
 5. Zapoznanie się z informacją za 2023 r. Wójta Gminy Zembrzyce o zgłoszonych żądaniach, wynikających z art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach za rok 2023 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zembrzyce za rok 2023 oraz potrzeb związanych z realizacją zadania.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji Programu współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zembrzyce na 2024 r.”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Zembrzyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zembrzyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2024 rok.
 18. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy Zembrzyce.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Józefowski