There is no translation available.

logotyp

Zrealizowany został projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby ” . Na projekt Wójt Gminy Zembrzyce pozyskał dofinansowanie w planowanej wysokości 571 989,38 zł, całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 767 104,88 zł.

W ramach projektu wyposażony został Urząd Gminy Zembrzyce w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie. W szczególności zakupiony został: serwer baz danych, serwer aplikacji i e-usług, macierz dyskowa, system backup, urządzenie ochrony UTM, zasilacz awaryjny UPS 1, zestawy komputerowe z systemem operacyjnym i pakietem biurowym, skaner dokumentów oraz systemy operacyjne.

W ramach projektu utworzone zostało stanowisko Potwierdzania Profilu Zaufanego.

Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji- to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Dzięki profilowi zaufanemu można korzystać z dostępnych usług na nowo powstałym portalu gminy https://eurzad.zembrzyce.pl  i wielu innych portalach urzędowych, takich jak: https://obywatel.gov.pl/,  e-Puap, PUE ZUS, CEDIG. Posiadając profil zaufany można załatwiać sprawy drogą elektroniczną, można m. in. zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego  lub prawa jazdy, uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, złożyć wnioski o świadczenia 500+, 300+, uruchomić bon turystyczny, zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta czy złożyć rozliczenie podatkowe do Urzędu Skarbowego.

Dla mieszkańców i przedsiębiorców załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy Zembrzyce wdrażany jest „Portal interesanta” https://eurzad.zembrzyce.pl,  dzięki któremu udostępniane są usługi internetowe. Zainteresowani będą mieli możliwość elektronicznej komunikacji z urzędem, możliwość sprawdzania zobowiązań podatkowych,  dokonywania rozliczeń w formie elektronicznej, możliwość uzyskiwania automatycznych powiadomień o stanie własnych spraw, rozrachunków i zobowiązań wobec urzędu.

Wraz z rozwojem usług oferowanych dla mieszkańców w formie elektronicznej, a także konieczności komunikacji z innymi instytucjami w tej formie zaistniała potrzeba  uruchomienia  elektronicznego zarządzania dokumentami. W ramach projektu  „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce” zakupione zostało odpowiednie oprogramowanie, pracownicy zostali przeszkoleni i wdrażany jest w urzędzie elektroniczny system zarządzania dokumentami.

Zgodnie z założeniami projektu po przeprowadzonej modernizacji uruchomiona została nowa strona internetowa gminy Zembrzyce https://zembrzyce.pl/ . Strona została gruntownie przebudowana i dostosowana do aktualnie obowiązujących wytycznych, w tym standardu WCAG 2.0. 

 

W ramach projektu uruchomione zostały w gminnych szkołach dzienniki elektroniczne, a także dodatkowe oprogramowanie wspierające funkcjonowanie szkół.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego elektroniczne dzienniki będą wykorzystywane przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Dzięki dziennikom elektronicznym osoby prowadzące zajęcia mogą łatwo komunikować się z uczniami. W elektronicznych dziennikach mogą być wprowadzane informacje o planowanych sprawdzianach i zadaniach  domowych. Rodzice na bieżąco będą mogli zapoznać się z ocenami i uwagami, które otrzymały ich dzieci. Ponadto zakres informacji przechowywanych w dziennikach elektronicznych jest przeważnie większy niż w tradycyjnych szkolnych dziennikach. Zakupione i wdrożone oprogramowanie pozwoli na usprawnienie zarządzania szkołami oraz znacznie poprawi przepływ informacji między szkołą, a uczniami i rodzicami.

Celem projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce” było  wdrożenie w Urzędzie Gminy Zembrzyce innowacyjnego systemu informatycznego, gromadzącego, przetwarzającego oraz udostępniającego licznym odbiorcom – zarówno z samego urzędu, jak też na określonych zasadach odbiorcom spoza tej instytucji kompleksowych, aktualnych i zintegrowanych danych związanych z gminą. 

Zdjęcie przedstawia sprzęt komputerowy

 

Grafika przedstawia tablicę informacyjną o realizacji projektu cyfryzacji Urzędu Gminy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego