There is no translation available.

Wójt Gminy Zembrzyce podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

Nabór do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z póżn. zm.) Wójt Gminy Zembrzyce Zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 30 stycznia 2024r. ustalił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce - załącznik nr 1.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu /oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice składają jedynie, na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego .

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolnym 2024/2025 do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

Terminarz rekrutacji :
 • 05.02 – 26.02. 2024r. do godz. 15.00 - składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,
 • 27.02 – 12.03.2024r. do godz.15.00 - złożenie wniosku do dyrektora szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do: przedszkola, oddziału przedszkolnego,
 • do 13.03.2024r. do godz.15.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 14.03.2024r. do godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 18.03 – 22.03.2024r. do godz.15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia,
 • 26.03.2024r. do godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Termin rekrutacji uzupełniającej:
 • 15.04 -19.04.2024r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku do dyrektora szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym do: przedszkola, oddziału przedszkolnego,
 • do 22.04.2024r. do godz. 15.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym,
 • 23.04.20234. do godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej,
 • 25.04 - 29.04.2024r. – do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia,
 • 30.04.2024r. do godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 30 pkt.
 2. niepełnosprawność kandydata - 30 pkt.
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 30 pkt.
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 30 pkt.
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 30 pkt.
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 30 pkt.
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą- 30 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXIII/189/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zembrzyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Druki dokumentów o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dostępne są w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

Nabór do klasy I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zembrzyce.

Termin rekrutacji rok szkolny 2024/2025 określił Wójt Gminy Zembrzyce Zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/20245 w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce – załącznik nr 2.

Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w rok szkolnym 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

Terminarz rekrutacji :
 • 27.02 - 12.03.2024r. do godz.15.00 - złożenie wniosku do dyrektora szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 13.03.2024r. do godz.15.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 14.03.2024r. do godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 18.03.2023r.-22.03.2024r. do godz.15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia,
 • 26.03.2024r. do godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Termin rekrutacji uzupełniającej:
 • 15.04 – 19.04.2024r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku do dyrektora szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym,
 • 22.04.2024r. do godz.15.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym,
 • 23.04.2024r. do godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej,
 • 25.04 – 29.04.2024r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia,
 • 30.04.2024r. do godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

Druki dokumentów o przyjęcie kandydata do klasy I szkoły podstawowej dostępne są w każdej szkole podstawowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce: pdfTreść uchwały141.99 KB

Uchwała XXIII/189/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zembrzyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów: pdfTreść uchwały142.86 KB

Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.