There is no translation available.

logo ministerstwa sportu i turystyki

Gmina Zembrzyce pozyskała dofinansowanie w wysokości 12 000 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu dotyczącego pozalekcyjnych zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz sportowych zajęć ogólnodostępnych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Ogólna kwota przeznaczona na realizację zadania to 26 750 zł, w tym środki z Gminy Zembrzyce to 14 750 zł.

Program jest realizowany od września do grudnia 2023 roku we wszystkich szkołach w Gminie Zembrzyce. Bierze w nim udział 364 uczniów klas I-VI szkół podstawowych i podopiecznych z oddziałów przedszkolnych. Utworzono 27 grup, które zrealizują 381 dodatkowych godzin zajęć sportowych. Mają one charakter powszechny, ogólnodostępny ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z wadami postawy. Dla uczniów są to zajęcia pozalekcyjnie i bezpłatne. Ćwiczenia są dopasowane do wieku i możliwości psychoruchowych uczniów.

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktyka wad postawy oraz włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

Na potrzeby organizacji zajęć ruchowych szkoły posiadają niezbędne zaplecze oraz sprzęt do ćwiczeń. Dzięki realizacji zadania dzieci będą mogły poprawić swoją kondycję fizyczną i skorygować ewentualne wady postawy.