There is no translation available.

RIR.6730.1.2023/i

Zembrzyce, 27 grudnia 2023r.

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), Wójt Gminy Zembrzyce zawiadamia, iż:
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa sieci gazowej w ramach zadania: „Rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w Tarnawie Dolnej -PSGKR.ZZSP.902.240.22. na działkach nr 4589/3, 4572/34 w miejscowości Tarnawa Dolna” w dniu 27.12.2023 roku Wójt Gminy Zembrzyce wydał decyzję znak RIR.6730.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Od powyższej decyzji stronom służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. Wójta Gminy Zembrzyce na adres: Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze udostępnia na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce, uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonanej po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce tj. od dnia 27 grudnia 2023 roku.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, w lokalu organu administracji publicznej tj. Urzędzie Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 w pok. nr 15 (w godz. pracy urzędu tj. od pon. – pt. w godz. 7.00-15.00 za wyjątkiem środy – w godz. 7.00- 16.00, piątku 7.00-14.00).

Stronie zawiadomionej w drodze udostępnienia zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ prowadzący postępowanie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

z up. Wójta Gminy Zembrzyce
mgr Przemysław Fidelus
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju