There is no translation available.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że prowadzi nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024, gdyż planowane jest złożenie wniosku na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki tego rodzaju wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Zembrzyce do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach w terminie do 10 listopada 2023 r. godz. 13:00.

Pliki do pobrania poniżej:

pdfZałącznik nr 7 do Programu - karta zgłoszenia191.58 KB

pdfZałącznik nr 12 do Programu - klauzula RODO124.27 KB