There is no translation available.

Ogłasza się przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami Gminy Zembrzyce w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sucha Beskidzka oraz Gminy Zembrzyce.

Opinii podlega przyłączenie do Gminy Sucha Beskidzka części Gminy Zembrzyce, określanej jako przysiółek Wójciki w miejscowości Tarnawa Dolna. Szczegółowy zakres zmian określa mapa i wykaz działek wraz z ich powierzchniami stanowiące obszar wnioskowanego do przyłączenia terenu.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 19.04.2024 r. do dnia 30.04.2024 r.

Konsultacje przeprowadza się poprzez formularz zgłaszania opinii.

Formularz zgłaszania opinii stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opinię można składać w terminie od 19.04.2024 r. do dnia 30.04.2024 r za pomocą wypełnionego formularza zgłaszania opinii, który można przekazać w następujący sposób:
1) poprzez złożenie podpisanego formularza w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540,
2) poprzez przesłanie formularza pocztą na adres Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 (decyduje data wpływu do urzędu),
3) poprzez przesłanie formularza za pomocą systemu ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Zembrzyce: /99er7k2jgv/skrytka,
4) za pomocą poczty elektronicznej na adres: , za ważne uznaje się przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza opinii w formie skanu.

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski

Załączniki:

pdfFormularz zgłoszenia164.45 KB

pdfWykaz126.22 KB

pdfMapa192.12 KB

docxZarządzenie Wójta Gminy Zembrzyce16.51 KB

 

Zembrzyce, dnia 09.05.2024 r.

INFORMACJA
o wynikach przeprowadzonych konsultacji
społecznych zmiany granic administracyjnych
Gminy Sucha Beskidzka oraz Gminy Zembrzyce

Konsultacje społeczne zostały zarządzone Zarządzeniem Wójta Gminy Zembrzyce nr 40/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku.

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 19.04.2024 r. do dnia 30.04.2024r.

Informacje o konsultacjach, zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zembrzyce. Dokumentacja dotycząca konsultacji dostępna była również do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zembrzyce.

W wyznaczonym terminie w konsultacjach wzięło udział 172 mieszkańców gminy.

Za przyłączeniem do Gminy Sucha Beskidzka części Gminy Zembrzyce określanej jako przysiółek Wójciki opowiedziało się 17 osób.

Przeciw przyłączeniu do Gminy Sucha Beskidzka części Gminy Zembrzyce określanej jako przysiółek Wójciki opowiedziało się 155 osób.

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Joanna Stypuła