There is no translation available.

Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu i rozpatrywane na bieżąco według terminu złożenia poprawnego i kompletnego wniosku, do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Zembrzyce na rok 2024.

Wnioski złożone przed i po terminie naboru wskazanym w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu.

Wnioski pod rygorem odmowy udzielenia dotacji należy składać przed dokonaniem demontażu istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz przed dokonaniem zakupu i montażem nowego źródła, które ma zostać objęte wnioskiem o dofinansowanie.

Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Zembrzyce i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Dotacji nie podlegają koszty inwestycji poniesione przed datą zawarcia umowy, za wyjątkiem rozliczenia w formie faktury zaliczkowej oraz fakturę proformę.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

  1. Demontażu źródeł ciepła niespełniających wymogów Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  2. Zakupu i montażu źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. w rozumieniu załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Koszty kwalifikowane inwestycji określone są w załączniki nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Wszelkie pozostałe koszty (np. prace projektowe, koszty eksploatacji nowego źródła ogrzewania) konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się na niekwalifikowane.

Maksymalna kwota dotacji, o jaką może ubiegać Wnioskodawca to 2000 zł lub 2500 zł w zależności od rodzaju montowanego źródła ciepła, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programie parametrów.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 540.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 15 bądź pod numerem telefonu: 33-874-61-69.

Załączniki do pobrania:

pdfUchwała Rady Gminy Zembrzyce w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce741.71 KB

pdfWniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”117.29 KB

docxWzór zgody współwłaściciela16.56 KB

pdfZałącznik nr 1 do Regulaminu118.54 KB