There is no translation available.

RO.0057.3.2024

Zembrzyce, dnia 21 marca 2024 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Zembrzyce

Do najważniejszych działań podjętych przez Wójta Gminy Zembrzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie w od 07 lutego 2024 r. do 21 marca 2024 r. należą:

 1. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 58 540 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska do piłki nożnej z trawą naturalną zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 732 w miejscowości Tarnawa Górna.” Planowany koszt realizacji tej inwestycji to 200 200 zł.
 2. Podpisano umowy na realizację następujących zadań :
  • Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zembrzyce”,
  • Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tarnawie Górnej, gm. Zembrzyce”,
  • Wykonanie robót budowlanych związanych z drogą gminnej Zarębki nad Skawcami w m. Zembrzyce.
 3. Ogłoszono nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.
 4. Podpisano umowę z Wojewodą Małopolskim na udzielenie dotacji, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uzyskana przez gminę dotacja w wysokości 2 374 815 zł przeznaczona jest na remont drogi gminnej nr 441269 K „Krakowska” w Zembrzycach na odcinku 864 m.
 5. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 lutego 2024 roku, podjął uchwałę na mocy, której projekt pod nazwą ,,Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zembrzyce‘’ został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie, tj.: 485 466,20 zł, wkład własny Gminy Zembrzyce to 85 670,50 zł. Wartość całego projektu to 571 136,70 zł.
 6. Ogłoszono przetarg na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Śleszowicach wraz z przewiązką i zagospodarowaniem terenu wokół, obecnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy.
 7. Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie dotyczące wystroju malarskiego wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej – Etap I”.
  W dniu 21.03.2024 r. Wójt Gminy Zembrzyce podpisał umowę na udzielenie dotacji dla Parafii pod wezwaniem św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej w wysokości 195 471,60 zł, tj. zgodnie z kwotą jaką uzyskano po przeprowadzonym postępowaniu o wyborze wykonawcy realizacji zadania.
 8. W ramach działania „Małopolskie OSP 2024” Gminie Zembrzyce przyznano dofinansowanie w wysokości:
  • 48 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń garażowych w budynku OSP Zembrzyce"
  • 20000 zł na dofinansowanie zakupu zestawów ubrań specjalnych dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, po 2 komplety na jednostkę.
 9. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach naboru „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tarnawie Górnej w wysokości 29 400 zł, łączna wartość realizacji zadania będzie wynosić 42 000 zł.
 10. Złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki, tj.:
  1. Na organizację zajęć sportowych – nauka pływania „Umiem pływać”. Projekt zakłada organizację zajęć pływania dla uczniów wszystkich szkół klas I-III, od września do października 2024 r. Planowany koszt zadania wyniesie 87 248 zł, wnioskowana kwota z MSIT to 43 624 zł.
  2. Na dofinansowanie w 2024 roku organizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Projekt przewiduje uczestnictwo w zajęciach 316 uczniów ze wszystkich szkół, którzy wyrazili chęć uczestnictwa, tj. 344 godzin zajęć. Szacowany koszt zadania to 24 080 zł, z tego wnioskowane dofinansowanie z MSIT to 12 040 zł. (50%).
 11. Gmina Zembrzyce złożyła wniosek konkursowy „Edukacja włączająca w Szkołach Podstawowych Gminy Zembrzyce” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Wartość złożonego wniosku wynosi 2 076 025,77 zł. Celem głównym projektu jest wprowadzenie edukacji włączającej w 4 szkołach z terenu gminy Zembrzyce.
 12. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Już pływam” z Województwa Małopolskiego w wysokości 15 830 zł, jest to 50% wartości zadania. Zajęcia nauki pływania dla uczniów odbywać się będą w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej od września 2024 r.
 13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach złożył wniosek o dofinansowanie projektu po nazwą ,,Aktywizacja szansą na nowy start” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ,,Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” Priorytet Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Celem projektu jest integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałych na terenie Gminy Zembrzyce oraz wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Aktywizacją społeczną planuje się objąć 110 osób, w okresie od 01.07.2024 do 30.06.2029r. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 3 303 616,47 zł, z tego łącznie dofinansowania 3 138 435,64 zł, w tym dofinansowanie UE 2 808 073,99 i dofinansowanie Budżetu Państwa 330 361,65 zł. Wkład własny gminy w wysokości 165 180,83 zł będą stanowić zasiłki dla beneficjentów.
 14. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:
  • Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju"
  • Walnych Zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy
  • Spotkaniu z Wojewodą Małopolskim
  • posiedzeniu Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski