There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 05 lutego 2024 roku, tj. poniedziałek o godzinie 14.00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z sprawozdaniem dotyczącym wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych za rok 2023.
  4. Zapoznanie się z raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia woli kontynuowania członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Zembrzyce do roku 2030”.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2024 rok.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie.

Przewodniczący KRGFiOŚ
Małgorzata Góralik

Przewodniczący KSSEKiS
Jolanta Fidelus