There is no translation available.

Zembrzyce, dnia 14.06.2022 roku

Zawiadomienie

Trzydziesta szósta sesja Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. tj. wtorek, o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 maja 2022 r.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zembrzyce na rok szkolny 2022/2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Zembrzyce”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Zembrzyce”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Zembrzyce”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Zembrzyce”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zembrzycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszowicach.
 14. Podjecie uchwały w sprawie: przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcówce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenie bilansu skonsolidowanego Gminy Zembrzyce za 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce.
 18. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Zembrzyce za 2021 rok, debata z udziałem radnych i mieszkańców.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Zembrzyce.
 20. Podjęcie uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań i absolutorium:
  1. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Zembrzyce.
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Zembrzyce za 2021 r.
  3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zembrzyce odnośnie absolutorium dla Wójta za 2021 rok.
  4. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Zembrzyce za 2021 rok.
  5. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2021 rok.
  6. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Zembrzyce.
  7. dyskusja.
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2021.
  9. podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Zembrzyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2021.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Józefowski