There is no translation available.

W dniu 8 listopada 2022 roku Małopolski Fundusz Rozwoju zawarł Umowy Operacyjne z Pośrednikami Finansowymi wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem finansowym dotyczącym Pożyczki antykryzysowej REACT-EU.

Umowy o łącznej wartości 60 mln PLN zawarto z 3 Pośrednikami Finansowymi:

  • Fundacją Rozwoju Regionu Rabka
  • Polską Fundacją Przedsiębiorczości
  • Konsorcjum: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – lider oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – konsorcjant

Pożyczki, których udzielaniem zajmą się Pośrednicy Finansowi skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, planujących inwestycje w celu zwiększenia swojej zdolności (odporności) do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych. Jednostkowe Pożyczki finansowane są z wkładu Funduszu Funduszy (FF) utworzonego z budżetu środków europejskich, przekazanych przez Województwo Małopolskie do Małopolskiego Funduszu Rozwoju, który pełni rolę Menadżera FF, na podstawie Umowy o Finansowaniu w ramach działania 14.2 „REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry pożyczek:

  • Kwota pożyczki: od 10.000 zł do 1.500.000 mln zł
  • Okres spłaty: do 84 miesięcy
  • Okres karencji: do 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki
  • Oprocentowanie: na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, jest zmienne, ustalane według obowiązującej stopy bazowej, nie wyższej jednak niż stopa bazowa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy

Link do strony MFR na którym można znaleźć najważniejsze informacje oraz namiary na PF: https://mfr.com.pl/pozyczka-antykryzysowa-react-eu/

W załączeniu ulotka informacyjna:

pdfUlotka informacyjna1.38 MB