logotyp

Gmina Zembrzyce realizuje projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby ” .

W  dniu 10 lipca 2020 roku Wójt Gminy Zembrzyce podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na mocy której gmina uzyskała dofinansowanie do realizacji projektu w planowanej wysokości 571 989,38 zł, całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 767 104,88 zł.

Projekt przewiduje zakup, dostawę, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego, w tym m.in.: serwera baz danych, serwera aplikacji i e-usług, macierz dyskową, system backup, urządzenie ochrony UTM, zasilacza awaryjnego UPS 1, zestawów komputerowych z systemem operacyjnym i pakietem biurowym, skaner dokumentów oraz systemów operacyjnych. Utworzony zostanie „Portal interesanta” – portal elektronicznych usług publicznych, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość elektronicznej komunikacji z urzędem, dokonywania rozliczeń w formie elektronicznej, możliwość uzyskiwania automatycznych powiadomień o stanie własnych spraw, rozrachunków i zobowiązań wobec urzędu. Realizacja projektu umożliwi utworzenie stanowiska Potwierdzania Profilu Zaufanego. Projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce” przewiduje ponadto wdrożenie w urzędzie elektronicznego system zarządzania dokumentami oraz utworzenie nowej strony internetowej dostosowanej do aktualnie obowiązujących wytycznych, w tym standardu WCAG 2.0. W ramach projektu planowane jest także wyposażenie wszystkich gminnych szkół w dzienniki elektroniczne, dzięki czemu usprawniony zostanie sposób zarządzania szkołami oraz ułatwiony będzie przepływ informacji między szkołą, a uczniami i rodzicami.