Gospodarka nieczystościami ciekłymi - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Język

Gospodarka nieczystościami ciekłymi

W dniu 9 sierpnia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar. Zmiany przepisów wynikają z dostosowania prawa polskiego do dyrektyw unijnych. Polsce grożą...

Wójt Gminy Zembrzyce informuje, iż zgodnie  z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji...

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) zwanej w dalszej części...

1.Formalności, które należy dopełnić przed przystąpieniem do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania ze środowiska Zgodnie z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (zwanej dalej „ustawą POŚ”), przydomowa oczyszczalnia...

Firmy posiadające aktualne zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych.

Adres: 34-210 Zembrzyce 665

Telefon: (33) 874 61 33

Adres: 34-220 Maków Podhalański,

             Białka 414

Telefon: 726 400 200

Adres: 34 -240 Jordanów,

             ul. M. Konopnickiej 24

Telefon: 606 591 696

Adres: 34 – 100 Wadowice, 

            Oś. Pod Skarpą 23/56

Telefon: 692 932 447

Adres:  03 – 226 Warszawa, 

              ul. Toruńska 31,

Telefon: 538 140 239