Zgodnie z nowymi zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 328 ze zm.) organ regulacyjny (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) ocenia projekt taryfy oraz uzasadnienie pod względem zgodności z  przepisami ww. ustawy oraz analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz weryfikuje koszty, pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy jest pozytywny, organ regulacyjny zatwierdza taryfę w drodze decyzji.

W dniu 30 lipca 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Krakowie wydał, po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Zembrzycach, decyzję KR.RET.070.293.2018 w przedmiocie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zembrzyce  na okres trzech lat

pdfdecyzja KR.RET.070.293.2018 127.2 KB