Wstęp deklaracji
Urząd Gminy Zembrzyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce https://zembrzyce.pl.

Podmiot

Urząd Gminy Zembrzyce

Adres korespondencyjny: 34-210 Zembrzyce 540

Telefon/fax:  +48 338746 002

E-mail:

 

Adres strony internetowej

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Urzędu Gminy Zembrzyce  https://zembrzyce.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2003.05.16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.06.29

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona podmiotowa  Urzędu Gminy Zembrzyce jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie są wdrożone na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami:

- wersja kontrastowa strony

- powiększanie tekstu,

- nawigacja klawiaturowa

- dostosowanie strony do używania czytników treści

- informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny graficznie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-07-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Robert Nowak
e-mail: 
Telefon: +48 338746 002 ( dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Zembrzyce znajduje się w Zembrzycach pod adresem: 34-210 Zembrzyce 540.

Przed budynkiem znajduje się parking dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy przez osobę ze szczególnymi potrzebami na piętrze, pracownik urzędu schodzi do klienta. W budynku na parterze znajdują się sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zembrzyce, dnia 14 lipiec 2021 roku