Od 1 stycznia 2021 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie prowadzony przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach pod adresem Zembrzyce 655.

Godziny otwarcia punktu:

W każdą środę  14.00 – 18.00,

W drugą i czwartą sobotę miesiąca 8.00 – 13.00

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, z podziałem na:

 1. papier,
 2. metal,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. szkło,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i chemikalia,
 9. odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 13. zużyte opony,
 14. odpady budowlano  remontowe,
 15. tekstylia i odzież

 

Adresy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875), :

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o, oś. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa.

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Zembrzyce:

Od 1 stycznia 2021 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie prowadzony przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach pod adresem Zembrzyce 655.

Akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadzane są cyklicznie  raz do roku (wiosna) we wszystkich miejscowościach Gminy Zembrzyce; odpady te odbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości letniskowych o terminach akcji mieszkańcy informowani są w sposób zwyczajowo przyjęty.

Adresy  punktów  zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:
Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o. o., na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Choczni, ul. T. Kościuszki 304

 

Czytaj też: Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów