Fotografia przedstawia logotyp

Gmina Zembrzyce zrealizowała projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant 1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, poprzez zakup przez organy prowadzące sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Zembrzyce poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie Marty Malec-Lech, członka zarządu województwa małopolskiego, podczas którego  oficjalnie wręczono przedstawicielowi Gminy Zembrzyce Wójtowi Łukaszowi Palarskiemu promesę w wysokości 74 999,99 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020)

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym i zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina Zembrzyce zakupiła 30 szt. laptopów, jednak w wyniku oszczędności powstałych podczas zapytania ofertowego i zgody Urzędu Marszałkowskiego dokonano dodatkowo zakupu 3 sztuk laptopów. W efekcie 33 nowe laptopy Firmy DEEL  zostały przekazane do 4 szkół w Gminie Zembrzyce.

Całkowita wartość projektu wynosi 74 999,99 zł, pozyskane środki w 100 % pokryły koszty zakupu laptopów.

Przypomnijmy, iż ponadto Gmina Zembrzyce z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”  przekazała już 160 szt. tabletów  z oprogramowaniem do szkół za łączną kwotę 114 959,12 zł. Były to środki pozyskane z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020.