Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) zwanej w dalszej części „ustawą”.

W  przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, przepis art. 5 ust. 7 ww. ustawy zobowiązuje wójta do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie.

Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 9 ww. ustawy wykonanie powyższej decyzji wójta podlega egzekucji  w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 479 z późn. zm.).

Zgodnie z tą ustawą w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym organ egzekucyjny pobiera opłaty za dokonanie czynności egzekucyjne jak również ponosi wydatki egzekucyjne (art. 64a §1 i art. 64b §1). Opłaty wraz z wydatkami stanowią koszty egzekucyjne, które obciążają zobowiązanego (art. 64c §1). Ustawa przewiduje również środki przymuszające właściciela do wypełnienia obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej takie jak grzywna (art. 119) lub wykonanie zastępcze na koszt zobowiązanego (art. 127).

W związku z powyższym w celu uniknięcia egzekwowania ustawowego obowiązku utrzymania czystości i porządku w sposób wiążący się z nakładaniem kar administracyjnych bądź też stosowaniem środków przymuszających, w tym kosztownego wykonania zastępczego, wzywam i jednocześnie apeluję do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili przedmiotowego obowiązku, o pilne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji udaj się lub skontaktuj się z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach, Zembrzyce 655, 34-210 Zembrzyce nr tel. 33 874 61 33.

Łukasz Palarski

Wójt Gminy Zembrzyce