1.Formalności, które należy dopełnić przed przystąpieniem do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania ze środowiska
Zgodnie z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (zwanej dalej „ustawą POŚ”), przydomowa oczyszczalnia ścieków, z której emisja nie wymaga pozwolenia, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, dlatego przed przystąpieniem do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, należy złożyć wymagane prawem zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy POŚ, w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami właściwym organem w sprawach przyjmowania zgłoszeń eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wzór zgłoszenia znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

2.Kiedy jest wymagane zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?
Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Stosownie do art. 152 ust. 3 ustawy POŚ, właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków jest obowiązany dokonać zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji.
Właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków, objętej obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, jest zobowiązany zgłosić przydomową oczyszczalnię ścieków w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta obowiązkiem, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 152 ust. 5 ustawy POŚ.

3.Kiedy można przystąpić do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy POŚ, do rozpoczęcia eksploatacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny przydomowej oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (tj. Wójt Gminy Zembrzyce) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4.Zaprzestanie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na właścicielu przydomowej oczyszczalni ścieków ciąży również obowiązek zgłoszenia informacji o:
a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
b) zakończeniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
c) zmianie w zakresie danych lub informacji podanych w zgłoszeniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Informacje, o których mowa powyżej, należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:
a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
b) zakończenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
c) zmiany w zakresie danych lub informacji podanych w zgłoszeniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

5. Opłata skarbowa wynosi:
a) za dokonanie zgłoszenia – 120 zł,
b) za złożenie pełnomocnictwa w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika – 17 zł.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, tj. wykonania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

6. Naruszenie obowiązku zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymagającej uzyskania zezwolenia lub jej niezgodnego eksploatowania
Zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy POŚ kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 ustawy POŚ do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.

Tej samej karze podlega, kto eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy POŚ, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, chyba że wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 

Załączniki do porania:

docWniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków68.5 KB
docxOświadczenie o wybudowaniu przydomowej oczyszczalni na cele mieszkaniowe16.25 KB