Rysunek przedstawia informację  o środkach pozyskanych na realizację inwestycji budowy PSZOKuDzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powstał obok istniejącej oczyszczalni ścieków w Zembrzycach powstał Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) o powierzchni ponad 1000 m2. PSZOK to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić posegregowane odpady komunalne.

Ponadto do PSZOK będzie można oddać odpady takie jak: przeterminowane leki odpady wielkogabarytowe (w tym meble) odpady zielone odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe (w tym gruz) zużyte opony elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory W ramach inwestycji wykonano następujące roboty budowlane: plac składowy z kostki betonowej (z mikrofazą), na którym zlokalizowane są miejsca na składowanie odpadów komunalnych; droga dojazdowa o nawierzchni z kostki betonowej; kanalizacja deszczowa wraz z separatorem; ogrodzenie placu wraz z automatyczną bramą wjazdową oraz otwieraną ręcznie bramą serwisową od strony oczyszczalni ścieków; waga samochodowa najazdowa zewnętrzna z podgrzewaną szafką aparaturową z umieszczoną w niej aparaturą pomiarową i urządzeniem drukującym (drukarka); sieć elektryczna – zasilanie wagi samochodowej i bramy automatycznej; oznakowanie pionowe i poziome placu. Całość inwestycji GminaZembrzyce sfinansowała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj. programu, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodni z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Grafika przedstawia plac PSZOK  Grafika przedstawia plac PSZOK