Zembrzyce, dnia 27 stycznia 2022 roku

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 30 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. Została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, na mocy której Gmina Zembrzyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 168 330 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i zwiększenie bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 2. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym Wójt Gminy przyznał dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla:
  - Orkiestry Dętej „RYTM” Zembrzyce w wysokości – 15 000 zł
  - 1 Stowarzyszenia Muzycznego „Śleszowice” w wysokości – 14 000 zł
  - Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” w wysokości – 5 000 zł
 3. Podpisana została umowa na 2022 rok z Wojewodą Małopolskim w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na mocy której Gmina Zembrzyce otrzymała dotację jako dofinansowanie udzielanych świadczeń w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.
 4. Złożono do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie drogi gminnej Koźle Zembrzyckie w km od 0+000,00 do km 0+241,70 (II etap) w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 5. Złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” w zakresie budowy Placu sportowo – rekreacyjnego w Tarnawie Dolnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski w zakresie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają; 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Wnioski można składać w dowolnym terminie, najpóźniej do 31 października 2022 roku. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie zrealizowane w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
  Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 roku.
 7.  Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego obejmującego budowę sali gimnastycznej z przewiązką, placu zabaw, układu komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Śleszowice.
 8. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Nadbudowa budynku Centrum Rekreacji i Wypoczynku Nad potokiem Paleczka” w Zembrzycach.

Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zembrzyce.

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski