ZAWIADOMIENIE
Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023 roku, tj. środa o godzinie 14.00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej dla parafii.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2024 r. na zadanie związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach w 2024 roku.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zembrzyce na 2024 r.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2023 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 11. Zaopiniowanie Uchwały Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2024 rok.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie.

 

Przewodniczący KRGFiOŚ

Małgorzata Góralik

Przewodniczący KSSEKiS

Jolanta Fidelus