Zembrzyce, 17.02.2022r.

Zawiadomienie

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce, odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 roku, tj. środa o godzinie 14.00 w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji w Zembrzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z informacją z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych w 2021 roku Gminy Zembrzyce.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy Zembrzyce i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 5. Przedstawienie informacji w sprawie skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za 2021 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Zembrzyce za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych .
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na dofinasowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XXV/222/21 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2022 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący KRGFiOŚ
Małgorzata Góralik

Przewodniczący KSSEKiS
Jolanta Fidelus