Zembrzyce, dnia 17.02.2022 roku

Zawiadomienie

Trzydziesta druga sesja Rady Gminy Zembrzyce
odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. tj. piątek,
o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. .Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 stycznia 2022 r.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. .Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Zapoznanie się z informacją z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych w 2021 roku Gminy Zembrzyce.
 6. Przedstawienie informacji w sprawie skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy Zembrzyce i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Zembrzyce za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na dofinasowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XXV/222/21 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce.
 11. Podjecie uchwały w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2022 rok.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce
Grzegorz Józefowski