ZAWIADOMIENIE

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 20 marca 2024 roku, tj. środa o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z informacją za 2023 r. Wójta Gminy Zembrzyce o zgłoszonych żądaniach, wynikających z art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Zembrzycach za rok 2023 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zembrzyce za rok 2023 oraz potrzeb związanych z realizacją zadania.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
  w Zembrzycach.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji Programu współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.
 8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach za 2023 rok.
 9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.
 10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zembrzyce na 2024 r.”
 12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Zembrzyce.
 13. Zaopiniowanie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2024 rok.
 14. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy Zembrzyce.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zakończenie.

Przewodniczący KRGFiOŚ
Małgorzata Góralik

Przewodniczący KSSEKiS
Jolanta Fidelus