Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska - baner

Gmina Zembrzyce pozyskała środki w ramach programu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach Grantu 1 i Grantu 3.

Granty zostały pozyskane w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Pozyskane dofinansowanie i realizacja zadań grantowych mają na celu zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie eduka cyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Gmina Zembrzyce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych". Celem projektu jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania. Dofinansowanie projektu z UE: 74921,54

Gmina Zembrzyce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych". Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom. Dofinansowanie projektu z UE: 120000 pln.

Celem Grantu 1 jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w narzędzia do nauki zdalnej oraz sprzęt umożliwiający podnoszenie kompetencji cyfrowych.

W ramach realizacji tego zadania Gmina Zembrzyce zakupi wyposażenie dla wszystkich czterech szkół podstawowych. Rodzaj sprzętu niezbędnego dla danej szkoły zgłaszali dyrektorzy placówek na etapie aplikowania o środki. Do szkół trafią: laptopy, projektory, tablice ceramiczne oraz oprogramowanie. Grant 1 zostanie zrealizowany do lipca 2023 rok. Całkowita wartość dofinansowania w ramach Grantu 1 to 74 921,54 zł.

W ramach Grantu 3 w okresie od października 2022 roku w szkołach Gminy Zembrzyce tj. w Zespole Szkół w Zembrzycach, Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej, Szkole Podstawowej w Śleszowicach i Szkole Podstawowej w Marcówce prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów. Zajęcia potrwają do czerwca 2023 roku. Pandemia ustała, ale uczniowie nadal odczuwają negatywne skutki zdalne-go nauczania. Potrzebują oni wsparcia merytorycznego, które pozwoli nadrobić braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz działania z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie
zdalnej. Zajęcia w szkołach odbywają się w formie ciekawych zajęć pozalekcyjnych tj. teatralnych, artystycznych, językowych, zajęć wyrównujących braki uczniów w zakresie różnych przedmiotów, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, zajęć rozwijających uzdolnienia i talenty m.in. koła z języka angielskiego, matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych, programowania i robotyki. W ramach projektu zostały również zakupione pomoce dydaktyczne do realizacji wymienionych zadań.

Łączna kwota uzyskanego dofinansowania w ramach Grantu 3 wynosi 120 000 zł.

Chłopiec ma w rękach suszarkę. Powietrze unosi piłeczkę. Chłopiec jest zaskoczony, ma otwartą buzię.Dziewczynka patrzy przez mikroskop.

Dwóch chłopców buduje coś na stoliku.